فروش خانه 90متری فریدونکنار

فروش خانه 90متری فریدونکنار

فریدونکنار 950000000 تومان 0
 • 150 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق خواب
فروش زمین مسکونی ساحلی

فروش زمین مسکونی ساحلی

فریدونکنار 2304000000 تومان 0
 • 144 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 9 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی سرخرود

فروش زمین مسکونی سرخرود

سرخرود 1210000000 تومان 0
 • 157 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 7 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 400000000 تومان 0
 • 100 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین ساحلی _توریستی

فروش زمین ساحلی _توریستی

فریدونکنار 15694000000 تومان 0
 • 1121 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 19 m طول بر
 • 24 m عرض گذر
زمین فروشی مسکونی بابلسر

زمین فروشی مسکونی بابلسر

بابلسر 4000000000 تومان 0
 • 170 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی در بابلسر

فروش زمین مسکونی در بابلسر

بابلسر 624000000 تومان 0
 • 156 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 3000000000 تومان 0
 • 1050 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 31 m طول بر
 • 24 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 3165000000 تومان 0
 • 186 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 8400000000 تومان 0
 • 700 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر