فروش زمین مسکونی 278متری

فروش زمین مسکونی 278متری

سرخرود 1150000000 تومان 0
 • 278 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی 100متری

فروش زمین مسکونی 100متری

سرخرود 160000000 تومان 0
 • 100 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 6 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی 205متری

فروش زمین مسکونی 205متری

سرخرود 492000000 تومان 0
 • 205 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی 374متری آمل

فروش زمین مسکونی 374متری آمل

آمل 411000000 تومان 0
 • 374 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 3 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی سرخرود

فروش زمین مسکونی سرخرود

سرخرود 361500000 تومان 0
 • 241 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 7 m عرض گذر
فروش3000 متر زمین کشاورزی

فروش3000 متر زمین کشاورزی

فریدونکنار 750000000 تومان 0
 • 3000 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی سرخرود

فروش زمین مسکونی سرخرود

سرخرود 1050000000 تومان 0
 • 150 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین 800متری فریدونکنار

فروش زمین 800متری فریدونکنار

فریدونکنار 1200000000 تومان 0
 • 800 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 5 m عرض گذر
زمین مسکونی فروشی سرخرود

زمین مسکونی فروشی سرخرود

سرخرود 1580000000 تومان 0
 • 185 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی سرخرود

فروش زمین مسکونی سرخرود

سرخرود 400000000 تومان 0
 • 224 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 8 m عرض گذر